Hukuk Danışmanlığı

Hizmetlerimiz

Hukuk Danışmanlığı

Banka ve Finans Hukuku

Yerel ve uluslararası gerçek ve tüzel kişilere faaliyetleriyle alakalı olarak bankaların ve diğer finans kuruluşlarının (factoring, leasing, gayrimenkul yatırım ortaklıkları) kurulması, kuruluş ve faaliyete geçmek için resmi makamlardan gerekli izin alınması, ana sözleşme ve değişikliklerinin hazırlanması ve bu çerçevede yapılacak tüm hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi, uluslararası proje finansmanı, bireysel ve kurumsal bankacılık ve uluslararası kredi işlemleri, mevduat, özel kredi, akreditif, belge mukabili ödeme, tevdi, saklama ve kiralama, diğer bankacılık ve finans hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, teminat ve kredi işlemleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Şirketler Hukuku

Türkiye’de yatırım yapan yabancı şirket ve yatırımcılarını, “joint-venture”, şube ve irtibat bürosu kuruluşlarında, acentelik, dağıtım ve bağlı organizasyonların oluşturulmasında, Türkiye’de yabancı yatırım yapısı hakkında, Serbest Ticaret Bölgesi faaliyetlerinde, devlet organları önünde izinlerin ve teşviklerin alınmasında temsil edilmesi, sözleşmeler, kuruluşlar, ortaklıklar, sigortalar, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeniden yapılandırma, menkul kıymetler, vergi, iflas ve konkordato, borçların tahsili, acentelik mevzuatı, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukuku, hizmet sözleşmeleri, çalışan menfaatleri, haksız rekabet mevzuatı, tüketici mevzuatı, yerel ve uluslararası dağıtım, garanti ve teminatlar, ticari görüşmeler ve uzlaştırma işleri.

Sermaye Piyasası İşlemleri

Sermaye Piyasası ile ilgili her türlü danışmanlık, hisse senedi ve diğer borçlanma senetlerinin halka arzı konusunda, şirket ve aracı kurumlara hizmet verilmesi, SPK ve İMKB’ye başvurularda bulunulması, yabancı fon, hisse senedi ve diğer borçlanma senetlerinin Türkiye’de satışında SPK ve gerekli mercilere kayıt başvuruları.

Deniz Ticaret Hukuku

Uluslararası deniz ticareti hukuku, deniz hukuku, deniz ticareti davaları ve tahkimleri, off-shore inşaat hukuku ve sözleşmeleri, deniz ticareti finansmanı, gemi/nakliyat belgeleri, gemi kiralama, kargo taşımacılığına ilişkin tazminat talepleri, gemi sicili, gemi rehini, gemi ithalatı ve ihracatı, finansal kiralama (ulusal ve uluslararası firmalar ile), seyir sözleşmeleri ve gemi satışı, can ve mal kurtarma, istifçilik, çıplak gemi sözleşmesi, zaman sözleşmesi, yolcu sözleşmesi, yük ve charter party uyuşmazlıkları, bill of lading çeşitleri, deniz nakliye sözleşmeleri ve diğer kira dokümanları, kulüp kuralları, deniz kazaları, yük kayıpları, şahsi zarar ve müşterek avarya konularında danışmanlık hizmetleri.

İnşaat Hukuku

Uluslararası ve yerel inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler, finans inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi.

Menkul ve Gayrimenkul Hukuku, Kiralama, Arazi Planlama ve Kullanımı

Taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku, bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi, Eşya hukukuna ilişkin ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi.

Enerji ve Madencilik Hukuku

Elektrik, doğal gaz, enerji alımları, proje finansmanı ve gelişmeler, enerji düzenlemeleri ile ilgili hukuki mevzuat konusunda görüş ve danışmanlık çalışmaları yapılması ve madencilik hukuku alanında düzenlemeler, mevzuat ile ruhsat ve izinlerin alınması konusunda danışmanlık çalışmaları yapılması.

Fikri Mülkiyet Hakları, Markalar, Patentler, Telif Hakları

Markalar, Patentler, Telif Hakları, Anti-trust ve ticaret düzenlemeleri, sahtecilik, Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Ticari Düzenlemeleri, Haksız Rekabet, Telif Hakkı, Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Modeller, Tüketici Hukuku. Rekabet Hukuku ve Uygulamaları.

İş Hukuku

Şirketlerin ve şahısların her türlü iş davalarının takibi, hizmet sözleşmeleri, çalışan menfaatleri ve iş hukuku mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetleri.

Vergi Hukuku

Vergi incelemeleri konusunda, Vergi inceleme raporlarının analizinde, Vergi idaresince verilmiş muktezaların analiz ve değerlendirmesinde, Vergi idaresi ile ihtilaflarda uzlaşma veya dava açma kararının hukuki değerlendirmesinin yapılmasında, danışmanlık hizmetleri.